Montering

Dokumentariska stämpel(hembygds)samlingar

Alfabetisk generalsamling

Alfabetisk generalsamling är en samling med en stämpel från varje ort.

Järnväg, ångbåt, Lbb, Pob mm

Där man också tagit med järnväg, ångbåt, Lbb, Pob m m, om dessa stämplar finns.

Samling över en region (län, kommun etc)

Alfabetisk samling över ett län, kommun, härad eller ort. Man visar området med dess olika stämpeltyper.

Vanligt är att man samlar sin hemort eller landskap

Järnväg, ångbåt, Lbb, Pob mm

Där man också tagit med järnväg, ångbåt, Lbb, Pob m m, om dessa stämplar finns.

Forskningssamling

En samling där man också visar lite mer forskningsarbete då det gäller stämpeltypernas användningstid.

Man kan också visa större forskningsinsatser med namn på personer från postanstalter, hur många francotecken som sålts, var postanstalterna varit belägna o s v.

Periodsamling

Periodsamling, en samling med stämplar från en viss tidsperiod eller en viss emission. Vapen-, Ringtyp-, OII -, Eklöv-, Band-, GV profil, V- G, VI A. Samlingen kan avgränsas till ett eller flera län, kommuner o s v.

Utvidgad

Där man i tidsperiodssamlingen också tagit med objekt som sänts till området man samlar, så att man även får med ankomststämplar på avier – lösenförsändelse m m.

Klipp med lösen

Lösenförsändelse

Stämpelsamling

Stämpeltypsamling, en samling av en normalstämpeltyp.

Normalstämpel 1 – 19.

Normalstämpel 20 – 62

Funktionell

Stämpeltypsamling, där man visar en typ (funktion) av stämplar, järnvägs-,  ångbåts-, postombuds-, lantbrevbärarstämplar o s v.

Kommunikationssamling

Kommunikationssamling, en samling som följer en viss sträcka, t ex en järnvägslinje eller ångbåtslinje, med järnvägsstämplar / ångbåtsstämplar och ortstämplar som använts utefter en linje. Kan även vara en vattenled, skärgård, landsvägs eller diligenslinje.

Reklamkuvert mm

Reklamkuvert, francostämplar, specialstämplar, lokalpost och fraktmärken på postala försändelser m m kan ingå i din samling. Dessutom får man även ta med vykort med postal anknytning, exempelvis en ångbåt, en järnvägsstation, eller en lanthandel som har eller haft postal funktion. Man bör inte ha med vykort av kyrkor, om nu inte kyrkan ifråga haft funktion i klockarposten på orten, eller landskapsvyer, gator eller dyligt i en utställningssamling med bedömning, eftersom de inte har något med postbefordran att göra. Sådana vykort kan dock vara med i en hembygdssamling som inte skall bedömas och kanske visas vid propagandautställningar lokalt.

Böda järnvägsstation

Tematisk samling

Samling på frimärksmotiv, stämplar och andra postala objekt som visar hembygden med dess natur- och kulturliv samt dess näringar och personer som har eller haft betydelse för området som valts.

Sammanfattning

Det är omöjligt att räkna upp alla möjligheter man har för att få en trevlig samling.

Ovanstående får icke betraktas som ett pekfinger på vad du inte får eller bör samla.

Din egen samling är något du känner för och får glädje av. Det är meningen att vi skall ha en trevlig hobby i vår riksförening.

Utställningssamlingar

Några av oss tycker om att ställa ut sin(a) samling(ar) nationellt och internationellt. För dylika samlingar gäller vissa regler som man måste följa. Dessa regler finns beskrivna i diverse reglementen som finns på vårt förbunds hemsida.

Det kan då också vara klokt att delta i någon av utställningskollegiets kurser.