Stadgar

Stadgar for Riksföreningen för Hembygdsfilateli (Hembygdsfilatelisterna)

antagna vid årsmötet i Jönköping den 30 mars 1984 och reviderade vid årsmötet i Stockholm den 25 mars 2015.

§ 1 Ändamål Riksföreningen för Hembygdsfilateli är en ideell organisation med syfte att främja samlande och sprida kunskap, att främja forskning och utredningsverksamhet, att främja publiceringsverksamhet, att främja utställningsverksamhet, att sammanföra samlare och förmedla kontakter och att i övrigt verka för hembygdsfilateliens fromma.

§ 2 Anslutning Föreningen är en riksförening inom Sveriges Filatelist Förbund (SFF).

§ 3 Medlemskap Till medlem kan antas var och en som är myndig och som ansluter sig till föreningens syfte och stadgar. Den som är myndig och som tillhör medlems familj kan vinna inträde som så kallad familjemedlem.

§ 4 Utträde Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen ansöka om detta. Medlem som utträder har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.

§ 5 Uteslutning Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt motverkat föreningens syften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den uteslutne har rätt att skriftligen överklaga beslutet till föreningens årsmöte. Medlem som utesluts har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.

§ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift till föreningen fastställs av ordinarie årsmöte. Avgiften skall vara inbetald senast den 15 februari.

§ 7 Styrelse Föreningen väljer inom sig en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv med vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger att med sig adjungera sakkunniga för vissa frågor. Dessa har inte ställning som styrelseledamöter.

Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, varvid halva antalet väljs varje år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Mandattiden gäller till och med det årsmöte då nya val skall förrättas. Om styrelseledamot avgår under mandattiden väljs ersättare för den återstående mandattiden vid nästkommande årsmöte.

För beslut av föreningsstyrelsen fordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst tre av de närvarande vara ense om fattade beslut.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans ställe vice ordföranden eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar det. Suppleanter kallas alltid till styrelsens möten. De har dock rösträtt först när de inträder i ordinarie ledamots ställe. Styrelsen skall leda föreningens verksamhet så att det i paragraf 1 angivna syftet främjas.

Styrelsen skall verkställa föreningens beslut och under gemensamt ansvar handha föreningens ekonomiska angelägenheter. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Styrelsen utser ombud till förbundets kongress. Styrelsen skall till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Denna skall också tillställas förbundsstyrelsen. Till berättelsen skall fogas redogörelse för föreningens ekonomiska ställning. .

§ 8 Revisorer Två revisorer och en suppleant för dessa väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning och skall till årsmötet avge

revisionsberättelse.

§ 9 Valberedning En valberedning bestående av fyra ledamöter varav en sammankallande och en suppleant väljs av årsmötet för tiden till nästa årsmöte.

§ 10 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse skall varje år överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse skall föreligga senast på årsmötet.

§ 11 Årsmöte Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte sänds ut senast en månad före årsmötet. Föreligger förslag om stadgeändring skall detta bifogas kallelsen. Årsmötet är beslutsmässigt när kallelsen skett enligt bestämmelserna ovan. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs sker omröstning öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen röstning gäller den mening som årsmötets ordförande biträder. Vid val och sluten röstning får dock lotten avgöra. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

Ordinarie årsmöte skall, förutom de övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp, behandla följande:

– Årsmötet öppnas
– Val av ordförande för årsmötet
– Val av sekreterare för årsmötet
– Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
– Fråga om mötet är behörigen utlyst
– Fastställande av dagordning
– Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
– Föredragning av kassörens redogörelse
– Föredragning av revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Behandling av motioner och skrivelser
– Fastställande av stat för verksamhetsåret
– Fastställande av föreningens årsavgift för nästkommande år
– Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
– Val av två styrelseledamöter för en tid av två år intill tiden för nästa årsmöte.
– Val av två styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsmöte
– Val av två revisorer för tiden intill nästa årsmöte
– Val av en revisorssuppleant för tiden intill nästa årsmöte
– Val av valberedning: en sammankallande ledamot, två övriga ledamöter samt en suppleant
– Övriga frågor
– Årsmötet avslutas
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari. Motioner och styrelsens utlåtande över dem med förslag från styrelsen skall sändas ut senast i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 12 Föreningsmöten Styrelsen kallar till extra möte då skäl till detta föreligger.

§ 13 Stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av enskild föreningsmedlem. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 20 januari. Förslag till stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet, det vill säga en månad före årsmötet. För ändring av stadgarna fordras minst två tredjedelar av de på årsmötet avgivna rösterna.

§ 14 Upplösning Föreningen kan inte upplösas så länge tio personer röstar för dess fortsatta existens. För upplösning fordras beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst tre månaders intervall, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till dessa möten skall innehålla uppgift om förslaget till föreningens upplösning.

Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller disponeras på sätt som bestäms i samband med beslut om upplösning. Dock skall tillgångarna tillfalla eller fonderas för hembygdsfilateliens fromma.